De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kon rekenen op een meerderheid van stemmen in de Eerste Kamer en komt er definitief. Dat betekent dat er veel gaat veranderen binnen de bouw. Niet enkel voor de aannemer, maar ook voor de architect en adviseur. Bent u er klaar voor?

 

 

 

 

 

Wat betekent de nieuwe wet

De Wkb stelt geen hogere eisen aan de kwaliteit van gebouwen. De kwaliteitseisen zijn immers vastgelegd in het Bouwbesluit. Het gaat erom dat de kwaliteit van het opgeleverde gebouw beter wordt geborgd. Volstaat nu nog een vergunning, vanaf 2021 moet bewijslast voor de kwaliteit van het gebouw en de toegepaste materialen worden vastgelegd in een opleverdossier.

Er komt daarbij meer nadruk te liggen op controle gedurende het hele proces van bouwplan tot oplevering. Een onafhankelijke gecertificeerde kwaliteitsborger, ingehuurd door de aannemer, controleert of wordt voldaan aan het Bouwbesluit (in de toekomst BBL) en andere afgesproken kwaliteitseisen.

Het nieuwe bouwproces

Infographic Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Infographic Wkb – bron: Rijksoverheid

Bij start van de bouw en tijdens het bouwproces blijft de kwaliteitsborger controleren of de verschillende onderdelen overeenkomen met het bouwplan en voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Is het project klaar dan draagt de kwaliteitscontroleur het opleverdossier over aan de gemeente, waarna de gemeente instemt met ingebruikname.

Gefaseerde invoering

De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd. Volgens de huidige planning treed 1 januari 2021 de Wkb in werking voor nieuwbouw en verbouw van gebouwen in de laagste risicocategorie, zoals woningen en eenvoudige kantoorgebouwen. De grotere complexere bouwwerken zullen niet lang op zich laten wachten.

Gemeente blijft verantwoordelijk

Met de invoering van de Wkb verschuift de verantwoordelijkheid van het controleren van bouwwerken van de gemeente naar private kwaliteitsborgers. Het is in eerste instantie aan de kwaliteitsborger om de aannemer aan te spreken wanneer een gebouw niet voldoet. Komen ze er samen niet uit dan blijft het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om in te grijpen.

Verhoogde aansprakelijkheid aannemer

Aannemers krijgen in de nieuwe situatie meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Zij zijn er voor verantwoordelijk dat er wordt gebouwd volgens de tekeningen, bijbehorende adviesrapporten en het Bouwbesluit. En ze moeten zelf een kwaliteitsborger in de arm nemen die hier op toeziet. Ook heeft de aannemer een verzwaarde waarschuwingsplicht. Hij moet zijn opdrachtgever wijzen op fouten in het ontwerp. Daarmee komt er ook meer verantwoordelijk bij architecten en adviseurs te liggen. Die fouten in het ontwerp komen onherroepelijk terug op het bordje van architect en adviseur.

Architect en adviseur leveren inhoudelijke kennis

Van architecten en adviseurs wordt verwacht dat zij de inhoudelijke kennis hebben om er, samen met de aannemer, voor te zorgen dat het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever. Daarbij wordt van hen verwacht dat zij een groot deel van de bewijslast en dossiervorming voor hun rekening nemen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Dat kan nog wel eens voor de nodige hoofdbrekers zorgen. Bijvoorbeeld waar het gaat om brandveiligheid.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en brandveiligheid

Brandveiligheid is een onderwerp waar complexe wet- en regelgeving mee gepaard gaat. Van architect, adviseur en aannemer wordt verwacht dat zij ook op het gebied van brandveiligheid weloverwogen keuzes maken. Mogelijkheden moeten goed in kaart worden gebracht en keuzes onderbouwd. Protegu helpt daarbij. Met onze kennis over brandveiligheid kunnen we u bijstaan met het maken van de juiste keuzes en het onderbouwen ervan. In de ontwerpfase, maar ook gedurende het bouwproces. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.